Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN RUPERT COFFEE

De website, toegankelijke via het adres www.rupertcoffee.be hierna genoemd “website”, uitgebaat door Rupert Coffee, met ons adres te Donckstraat 27/1 9200 Dendermonde. Opgenomen in de KBO onder het nummer BE0788.708.780 hierna genoemd “Rupert Coffee”.

ARTIKEL 2 DEFINITIES

1. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Rupert Coffee op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

2. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Rupert Coffee en de koper inzake koffieproducten of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

3. Koffieproducten: elk koffieproduct dat te koop wordt aangeboden door Rupert Coffee op de website.

4. Website: de website van Rupert Coffee, toegankelijk via www.rupertcoffee.be

5. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Rupert Coffee en de koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID

1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Rupert Coffee en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Rupert Coffee en de koper.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rupert Coffee als webwinkelier aan de koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.

4. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten maken de algemene voorwaarden samen met de bestellingsbevestiging hiervan integraal deel uit; de koper aanvaardt de toepassing van de algemene voorwaarden door zijn bestelling en kan deze te allen tijde op deze website terugvinden en opslaan of afdrukken.

5. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke koffieproducten – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de aanvullende voorwaarden en de algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

6. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

7. Algemene voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Rupert Coffee wordt ingestemd.

8. Rupert Coffee behoudt zich het recht om de Algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

9. Door het gebruik van de websites van Rupert Coffee en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

10. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de koper en Rupert Coffee, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

ARTIKEL 4 AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

1. Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.

2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

3. Rupert Coffee beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Rupert Coffee gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden koffieproducten en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Rupert Coffee zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren. De afbeeldingen hebben geen contractuele waarde.

4. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres, en zodra Rupert Coffee voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.

5. In het geval dat dat uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Rupert Coffee niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

6. De consument die koffieproducten aankoopt bij Rupert Coffee is de eindconsument. De koffieproducten mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden.

ARTIKEL 5 BESTELLINGEN

1. Om online een koffieproduct aan te kopen dient het koffieproduct toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de koper de wijze van levering kiezen. Na dit moment is het ook niet meer mogelijk om de facturatie gegevens te wijzigen.

ARTIKEL 6 PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden.

2. We maken gebruik van cookies om u op onze website de best mogelijk dienstverlening aan te bieden. Indien u het gebruik van onze website voortzet, stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken. Wij houden bepaalde keuze van onze bezoekers bij voor volgende bezoeken aan deze website (zoals taal en landenkeuze).

3. De prijs wordt gefactureerd in de valuta waarin de koper zijn bestelling heeft geplaatst.

4. De koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Rupert Coffee in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Rupert Coffee worden gecorrigeerd.

5. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijke aan de koper meegedeeld.

ARTIKEL 7 BETALING

1. Bij bestellingen via de website kan op volgende wijzen betaald worden: VISA, BANKCONTACT, MASTERCARD, RUPERT COFFEE GIFTCARD

2. Rupert Coffee kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de website.

3. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Rupert Coffee is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

ARTIKEL 8 LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

1. Alle koffieproducten worden geleverd op het door de koper bij de bestelling opgegeven adres.

2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Rupert Coffee streeft ernaar om de bestelling te leveren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de koper verhaald zullen worden.

3. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

4. Voor Frankrijk bedienen wij geen overzeese gebieden. Voor Spanje bedienen we geen eilanden, zoals de Balearen of de Canarische Eilanden.

5. Enkel levering binnen EU.

6. Als een opgegeven indicatieve leveringstermijn niet gehaald wordt, verwittigt Rupert Coffee de koper hierover niet. De koper kan via de contactform altijd contact opnemen met Rupert Coffee om een vermoedelijke leveringsdatum te kennen.

7. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Rupert Coffee. De koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over koffieproducten die verloren zouden gaan in de post. Worden koffieproducten echter teruggezonden, dan is de koper verantwoordelijk voor het transport.

8. Zodra de te leveren koffieproducten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

9. Vanaf het moment van ontvangst door de koper dient de koper de koffie te bewaren bij een temperatuur tussen 15°C en 18°C en beschermd tegen direct zonlicht en vocht. Rupert Coffee raadt af om koffie in de koelkast te bewaren of in te vriezen. 

10. De koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het koffieproduct om dit in ontvangst te nemen. 

11. Rupert Coffee is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer: I. de koper een onjuist of verouderd adres opgeeft; II. niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de koper.

12. De totale aansprakelijkheid van Rupert Coffee bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het koffieproduct/de producten in kwestie.

13. Gezien de aard van het koffieproduct worden postbusadressen niet aanvaard.

ARTIKEL 9 HERROEPINGSRECHT

1. Volgens het boek VI van het Wetboek Economisch Recht, geldt er geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen, bederfelijke waren en volgens specificaties van de koper vervaardigde koffieproducten. Elke aankoop is dus definitief en wordt door Rupert Coffee niet teruggenomen.

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Eigendom van een koffieproduct gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit koffieproduct volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

ARTIKEL 11 BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

1. De website wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correcte werking ervan. Rupert Coffee is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de website.

2. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Rupert Coffee voor eventuele schade steeds beperkt zijn tot het bedrag van de laatste bestelling.

3. Rupert Coffee stelt alles in het werk om een toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Rupert Coffee echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang, zal Rupert Coffee alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de verkoop via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.

ARTIKEL 12 CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Rupert Coffee garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het koffieproduct. Rupert Coffee verzekert daarenboven dat haar koffieproducten voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

2. De producten verkocht door Rupert Coffee zijn verse voedingsmiddelen. Rupert Coffee doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, rekening houdende met de versheid van haar koffieproducten, maar kan geen absolute garantie geven over de kwaliteit van het vervoer. De consument is daarenboven verplicht de ontvangen koffieproducten onmiddellijk in een koele ruimte te plaatsen om zo de kwaliteit van de koffieproducten te waarborgen.

3. In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de levering toch zou aangetast zijn moet de Koper onmiddellijk, direct op het moment van levering, hiervan het bewijs leveren. Op de koper rust immer de verplichting om onmiddellijk na ontvangst de koffieproducten nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan het koffieproduct of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn (bijvoorbeeld wanneer de producten niet meer vers zouden zijn, of werden beschadigd tijdens het vervoer), moeten dan ook onmiddellijk door de koper aan Rupert Coffee per e-mail ter kennis worden gebracht en dit op dezelfde dag van levering.

4. Gebreken die veroorzaakt zijn door het niet tijdig in een koele ruimte te plaatsen door de consument kunnen niet verhaald worden op Rupert Coffee.

ARTIKEL 13 OVERMACHT

1. In geval van overmacht is Rupert Coffee niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Rupert Coffee die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Rupert Coffee, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

3. Het is de koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Rupert Coffee, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het koffieproduct zelf.

ARTIKEL 15 KLACHTENPROCEDURE

1. Rupert Coffee doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Rupert Coffee per mail contacteren op rupert-coffee@hotmail.com . Rupert Coffee beschikt over een voldoend bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Rupert Coffee of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Brussel, tenzij een dwingende rechtsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 

ARTIKEL 17 DIVERSE BEPALINGEN

1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kan u contact opnemen met Rupert Coffee op volgend adres:

Donckstraat 27/1 9200 Dendermonde.

E-mail: rupert-coffee@hotmail.com